فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1115. بیناترین دیدگان و شنواترین گوش ها

الا ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخیر طرفه! الا ان اسمع الاسماع ما وعی التذکیر و قبله! .
بدانید که بیناترین دیدگان دیده ای است که نگاهش به خیر و صلاح باشد، بدانید که شنواترین گوش های گوشی است که پند و اندرز را بشنود و پذیرا شود. (1110)

1116. ترس ملاقات با خدا

اتق الله الذی الا بد لک من لقائه، و لا منتهی لک دونه .
از خدایی که بی گمان او راملاقات خواهی کرد بترس که تو را غیر از او نهایتی نیست و سرانجام به سوی او باز خواهی گشت. (1111)

1117. هدایت امام

اخرجوا الی الله بما افترض علیکم من حقه، و بین لکم من وظائفه، أنا شاهد لکم، و حجیج یوم القیامة عنکم .
به سوی خدا روی آورید و حق آنچه را که به شما واجب نموده است و آن ها را نیز بیان کرده است به خوبی ادا کنید، من روز قیامت برای شما گواه و از طرف شما حجت و دلیل خواهم آورد. (1112)