فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1112. فرمانبری از خدا

أن ولی محمد من أطاع الله و أن بعدت لحمته، و أن عدو محمد من عصی الله و أن قربت قرابته! .
همان دوستدار محمد صلی الله علیه و آله و نزدیک به او کسی است که از خدا فرمان ببرد، اگر چه نسبش از آن حضرت دور باشد، و دشمن محمد صلی الله علیه و آله کسی است که از انجام فرمان خدا سرپیچی کند، اگر چه خویشاوندی او نسبت به حضرت صلی الله علیه و آله نزدیک باشد. (1107)

1113. اطاعت از خدا

أطعیوا الله و لا تعصوه، و أذا رأیتم الخیر فخدوا به، و أذا رأیتم الشر فأعرضوا عنه .
اطاعت خدا کنید و معصیت او را نکنید، اگر چیز خوبی دیدید آن را عمل کنید و اگر شری دیدید آن را رد کنید (1108)

1114. فرمان بردن از خدا

احذر أن یراک الله عند معصیته و یفقدک عند طاعته، فتکون من الخاسرین، و اذا قویت فاقو علی طاعة الله، و اذا ضعفت فاضعف عن معصیة الله .
بترس از این که خداوند بزرگ تو را در حال گناه و نافرمانی ببیند و فرمانبرداری از تو نبیند، و گرنه از زیانکاران باشی. پس اگر توانایی، در فرمانبرداری حق توانا باش. اگر ناتوانی، از نافرمانی حق ناتوان شو. (1109)