فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1111. عید واقعی

کل یوم لا یعصی الله فیه فهو عید
هر روزی که در آن خدای را نافرمانی نکنند عید است. (1106)

1112. فرمانبری از خدا

أن ولی محمد من أطاع الله و أن بعدت لحمته، و أن عدو محمد من عصی الله و أن قربت قرابته! .
همان دوستدار محمد صلی الله علیه و آله و نزدیک به او کسی است که از خدا فرمان ببرد، اگر چه نسبش از آن حضرت دور باشد، و دشمن محمد صلی الله علیه و آله کسی است که از انجام فرمان خدا سرپیچی کند، اگر چه خویشاوندی او نسبت به حضرت صلی الله علیه و آله نزدیک باشد. (1107)

1113. اطاعت از خدا

أطعیوا الله و لا تعصوه، و أذا رأیتم الخیر فخدوا به، و أذا رأیتم الشر فأعرضوا عنه .
اطاعت خدا کنید و معصیت او را نکنید، اگر چیز خوبی دیدید آن را عمل کنید و اگر شری دیدید آن را رد کنید (1108)