فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1110. نتیجه پناه بردن به خدا

لو أن الناس حین تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم فزعوا ألی ربهم بصدق من نیاتم و وله من قلوبهم، لرد علیهم کل شارد، و أصلح لهم کل فاسد
اگر مردم در آن هنگام که سختی ها بر آنان فرود می آید و نعمت ها از آنان زایل می گردد، به پروردگارشان با نیت راستین و اشتیاق شدیدی از دل هایشان بنالند و التماس کنند، خداوند متعال هر آن چه را که از آنان گریزان شده است، به آنان بر می گرداند و هر فاسدی را که به آنان روی آورده است اصلاح می نماید. (1105)

1111. عید واقعی

کل یوم لا یعصی الله فیه فهو عید
هر روزی که در آن خدای را نافرمانی نکنند عید است. (1106)

1112. فرمانبری از خدا

أن ولی محمد من أطاع الله و أن بعدت لحمته، و أن عدو محمد من عصی الله و أن قربت قرابته! .
همان دوستدار محمد صلی الله علیه و آله و نزدیک به او کسی است که از خدا فرمان ببرد، اگر چه نسبش از آن حضرت دور باشد، و دشمن محمد صلی الله علیه و آله کسی است که از انجام فرمان خدا سرپیچی کند، اگر چه خویشاوندی او نسبت به حضرت صلی الله علیه و آله نزدیک باشد. (1107)