فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1109. آثار اطاعت از خدا

لو قد عاینتم ما قد عیان، ما مات منکم لجز عتم و وهلتم و سمعتم و أطعتم
اگر آنچه را که مردگان درک کرده اند و دیده اند شما هم بودید، می ترسیدید وحشت می کردید گوش به دستور خدا می دادید و فرمان می بردید. (1104)

1110. نتیجه پناه بردن به خدا

لو أن الناس حین تنزل بهم النقم و تزول عنهم النعم فزعوا ألی ربهم بصدق من نیاتم و وله من قلوبهم، لرد علیهم کل شارد، و أصلح لهم کل فاسد
اگر مردم در آن هنگام که سختی ها بر آنان فرود می آید و نعمت ها از آنان زایل می گردد، به پروردگارشان با نیت راستین و اشتیاق شدیدی از دل هایشان بنالند و التماس کنند، خداوند متعال هر آن چه را که از آنان گریزان شده است، به آنان بر می گرداند و هر فاسدی را که به آنان روی آورده است اصلاح می نماید. (1105)

1111. عید واقعی

کل یوم لا یعصی الله فیه فهو عید
هر روزی که در آن خدای را نافرمانی نکنند عید است. (1106)