نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

1103. بهترین اطاعت

من کتابه ألی الحارث الهمدانی؛ أطع الله فی جمیع أمورک؛ فان طاعة الله فاضلة علی ماسواها
در نامه خود به حارث همدانی می فرماید: در تمام کارهای خود از خدا اطاعت کن؛ زیرا فرمانبرداری از خدا بهترین اطاعت هاست. (1098)

1104. حفظ خداوند از مردم

أنما الناس مع الملوک و الدنیا، الا من عصم الله
مردم از پادشاهان (و قدرتمندان) و دنیا تبعیت می کنند، مگر کسی که خدا او را حفظ فرماید. (1099)

1105. عاقبت خروج

أن للطاعة أعلامآ و اضحة... من نکب عنها جار عن الحق، و خبط فی التیه، و غیر الله نعمته، و أحل به نقمتة
برای اطاعت نشانه های روشنی است... هر کس از آن راه های روشن منحرف شد تجاوز از حق نمود و در بیابان گمراهی سر در گم گشت و خداوند نعمت او را دگرگون ساخت و عذاب خود را بر او فرود آورد. (1100)