فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1103. بهترین اطاعت

من کتابه ألی الحارث الهمدانی؛ أطع الله فی جمیع أمورک؛ فان طاعة الله فاضلة علی ماسواها
در نامه خود به حارث همدانی می فرماید: در تمام کارهای خود از خدا اطاعت کن؛ زیرا فرمانبرداری از خدا بهترین اطاعت هاست. (1098)

1104. حفظ خداوند از مردم

أنما الناس مع الملوک و الدنیا، الا من عصم الله
مردم از پادشاهان (و قدرتمندان) و دنیا تبعیت می کنند، مگر کسی که خدا او را حفظ فرماید. (1099)

1105. عاقبت خروج

أن للطاعة أعلامآ و اضحة... من نکب عنها جار عن الحق، و خبط فی التیه، و غیر الله نعمته، و أحل به نقمتة
برای اطاعت نشانه های روشنی است... هر کس از آن راه های روشن منحرف شد تجاوز از حق نمود و در بیابان گمراهی سر در گم گشت و خداوند نعمت او را دگرگون ساخت و عذاب خود را بر او فرود آورد. (1100)