فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1101. اطاعت و معصیت خداوند

اعلموا! أنه ما من طاعة الله شی ألا یأتی فی کرده و ما من معصیة الله شی ء الا یاتی فی شهوة
بدانید خداوند را در هیچ چیز نمی توان اطاعت کرد مگر با زحمت، و در هیچ چیز نمی توان خدا را معصیت کرد مگر با میل و رغبت. (1096)

1102. جاده های مستقیم برای طاعت خدا

أن للطاعة أعلاما واضحة، و سبلا نیرة، و محجة نهجة، و غایة مطبة، یردها الاکیاس، و یخالفها الانکاس
به راستی برای اطاعت از خداوند نشانه های آشکار و راه هایی روشنی بخش و جاده ای مستقیم و واضح و عاقبتی مطلوب است که هوشمندان به آن نشانه ها و راه ها وارد می شوند (و از آن ها هدایت می جویند) و فرومایگان با آن ها به مخالفت بر می خیزند و به راه خلاف می روند. (1097)

1103. بهترین اطاعت

من کتابه ألی الحارث الهمدانی؛ أطع الله فی جمیع أمورک؛ فان طاعة الله فاضلة علی ماسواها
در نامه خود به حارث همدانی می فرماید: در تمام کارهای خود از خدا اطاعت کن؛ زیرا فرمانبرداری از خدا بهترین اطاعت هاست. (1098)