فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1100. ستایش حق

نحمده علی ما وفق له من الطاعة و ذاد عنه من المعصیة
ستایش می کنیم خدا را برای توفیق اطاعت که به ما عنایت فرمود و ما را از معصیت برکنار فرمود. (1095)

1101. اطاعت و معصیت خداوند

اعلموا! أنه ما من طاعة الله شی ألا یأتی فی کرده و ما من معصیة الله شی ء الا یاتی فی شهوة
بدانید خداوند را در هیچ چیز نمی توان اطاعت کرد مگر با زحمت، و در هیچ چیز نمی توان خدا را معصیت کرد مگر با میل و رغبت. (1096)

1102. جاده های مستقیم برای طاعت خدا

أن للطاعة أعلاما واضحة، و سبلا نیرة، و محجة نهجة، و غایة مطبة، یردها الاکیاس، و یخالفها الانکاس
به راستی برای اطاعت از خداوند نشانه های آشکار و راه هایی روشنی بخش و جاده ای مستقیم و واضح و عاقبتی مطلوب است که هوشمندان به آن نشانه ها و راه ها وارد می شوند (و از آن ها هدایت می جویند) و فرومایگان با آن ها به مخالفت بر می خیزند و به راه خلاف می روند. (1097)