فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1099. خیر خواه ترین و خیاتنکارترین مردم

أن انصح الناس لنفسه أطوعهم لربه؛ و أن أغشهم لنفسه أعصا هم لربه
خیرخواه ترین مردم نسبت به خویش، کس است که در برابر پروردگارش از همه فرمانبردارتر باشد و خیانتکارترین آن ها به خود، نافرمان ترین آن ها از پروردگار خویش است. (1094)

1100. ستایش حق

نحمده علی ما وفق له من الطاعة و ذاد عنه من المعصیة
ستایش می کنیم خدا را برای توفیق اطاعت که به ما عنایت فرمود و ما را از معصیت برکنار فرمود. (1095)

1101. اطاعت و معصیت خداوند

اعلموا! أنه ما من طاعة الله شی ألا یأتی فی کرده و ما من معصیة الله شی ء الا یاتی فی شهوة
بدانید خداوند را در هیچ چیز نمی توان اطاعت کرد مگر با زحمت، و در هیچ چیز نمی توان خدا را معصیت کرد مگر با میل و رغبت. (1096)