فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1095. شایسته فرمانبری

فطوبی لذی قلب سلیم، أطاع من یهدیه، و تجنب من یردیه، و أصاب سبیل السلامة ببصر من بصره، و طاعة هاد أمره
خوشا به حال کسی که دلی سالم و پاک از آلودگی دارد، اطاعت می کند هدایت کننده اش را، اجتناب می کند از هلاک کننده اش و راه سلامت را پیش می گیرد با بینایی کسی که او را بینا می سازد و با اطاعت هدایت کننده ای که او را دستور دهد. (1090)

1096. پرهیز از کوتاهی در کار

أن الله سبحانه جعل الطاعة غنیمة الاکیاس عند تفریط العجزة
خداوند سبحان اطاعت را غنیمت هوشیاران خردمند قرار داده در آن هنگام که مردم ناتوان قصور نمایند. (1091)

1097. بهترین ذکر

أفیضوا فی ذکر الله فأنه أحسن الذکر و ارغبوا فیما وعد المتقین فان وعده أصدق الوعد
در ذکر خداوندی حرکت کنید که بهترین ذکر است و علاقه پیدا کنید به آنچه که خداوند متقیان را وعده فرموده است؛ زیرا وعده خداوندی راست ترین و عده ها است. (1092)