فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1094. پاس بزرگی خدا

لو لم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب أن لا یعصی شکرا لنعمه .
اگر خداوند برای نافرمانی از خود بیم (آتش) هم نمی داد، باز واجب بود که به پاس نعمت هایش نافرمانی نشود. (1089)

1095. شایسته فرمانبری

فطوبی لذی قلب سلیم، أطاع من یهدیه، و تجنب من یردیه، و أصاب سبیل السلامة ببصر من بصره، و طاعة هاد أمره
خوشا به حال کسی که دلی سالم و پاک از آلودگی دارد، اطاعت می کند هدایت کننده اش را، اجتناب می کند از هلاک کننده اش و راه سلامت را پیش می گیرد با بینایی کسی که او را بینا می سازد و با اطاعت هدایت کننده ای که او را دستور دهد. (1090)

1096. پرهیز از کوتاهی در کار

أن الله سبحانه جعل الطاعة غنیمة الاکیاس عند تفریط العجزة
خداوند سبحان اطاعت را غنیمت هوشیاران خردمند قرار داده در آن هنگام که مردم ناتوان قصور نمایند. (1091)