فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1093. ستون حق

أن الله سبحانه قد جعل للخیر أهلا، و للحق دعائم، و للطاعة عصما همانان خدای سبحان برای خیر و خوبی اهلی و برای حق ستون هایی و برای اطاعت و بندگی نگاهدارانی قرار داده است. (1088)

1094. پاس بزرگی خدا

لو لم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب أن لا یعصی شکرا لنعمه .
اگر خداوند برای نافرمانی از خود بیم (آتش) هم نمی داد، باز واجب بود که به پاس نعمت هایش نافرمانی نشود. (1089)

1095. شایسته فرمانبری

فطوبی لذی قلب سلیم، أطاع من یهدیه، و تجنب من یردیه، و أصاب سبیل السلامة ببصر من بصره، و طاعة هاد أمره
خوشا به حال کسی که دلی سالم و پاک از آلودگی دارد، اطاعت می کند هدایت کننده اش را، اجتناب می کند از هلاک کننده اش و راه سلامت را پیش می گیرد با بینایی کسی که او را بینا می سازد و با اطاعت هدایت کننده ای که او را دستور دهد. (1090)