فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1092. نهایت خشنودی خدا

أوصاکم بالتقوی و جعلها منتهی رضاه و حاجته من خلقه
خداوند شما را به پرهیزگاری سفارش کرد و آن را منتهای خشنودی خود و خواسته اش از بندگان خویش قرار داد. (1087)

1093. ستون حق

أن الله سبحانه قد جعل للخیر أهلا، و للحق دعائم، و للطاعة عصما همانان خدای سبحان برای خیر و خوبی اهلی و برای حق ستون هایی و برای اطاعت و بندگی نگاهدارانی قرار داده است. (1088)

1094. پاس بزرگی خدا

لو لم یتوعد الله علی معصیته لکان یجب أن لا یعصی شکرا لنعمه .
اگر خداوند برای نافرمانی از خود بیم (آتش) هم نمی داد، باز واجب بود که به پاس نعمت هایش نافرمانی نشود. (1089)