فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1091. موجبات خشنودی خدا

هیهات! لا یخدع الله عن جنته، و لا تنال مرضاته ألا بطاعته
هیهات! بخشش خدا را با فریب نمی توان از او گرفت و خشنودی او جز با طاعتش به دست نیاید. (1086)

1092. نهایت خشنودی خدا

أوصاکم بالتقوی و جعلها منتهی رضاه و حاجته من خلقه
خداوند شما را به پرهیزگاری سفارش کرد و آن را منتهای خشنودی خود و خواسته اش از بندگان خویش قرار داد. (1087)

1093. ستون حق

أن الله سبحانه قد جعل للخیر أهلا، و للحق دعائم، و للطاعة عصما همانان خدای سبحان برای خیر و خوبی اهلی و برای حق ستون هایی و برای اطاعت و بندگی نگاهدارانی قرار داده است. (1088)