فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1084. یکی از انگیزه های شکر گزاری

من کتابه له ألی الحارث الهمدانی -: أکثر أن تنظر ألی من فضلت علیه؛ فان ذلک من أبواب الشکر
در نامه خود به حارث همدانی می فرماید: به کسی که بر او برتری داده شده ای بسیار بنگر؛ زیرا این کار یکی از انگیزه های شکر گزاری است. (1079)

1085. طاعت تنها از خدا

لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق
طاعت مخلوق در نافرمانی خالق نشاید. (1080)

1086. سفارش علی علیه السلام به فرزندش

(لا بنه الحسن علیه السلام:) لا تخلفن و راءک شیئا من الدنیا، فانک تخلفه لاحد رجلین: أما رجل عمل فیه بطاعة الله فسعد بما شقیت به، و اما رجل عمل فیه بمعصیة الله فشقی بما جمعت له؛ فکنت عونا له علی معصیته، و لیس أحد هذین حقیقا أن توثره علی نفسک
به فرزندش امام حسن علیه السلام فرمود: از متاع دنیا چیزی برای خود باقی مگذار؛ چرا که آن را بریا یکی از این دو شخص می گذاری: یا کسی که آن را در اطاعت خدا صرف می کند و با آنچه تو به خاطرش بدبخت شدی، خوشبخت می شود. و یا کسی که آن را در معصیت خدا به کار گیرد و با آن بدبخت می گردد، پس تو یاور او شدی در گناهی که کرده، پس هیچ کدام از این؛ سزاوار نیستند که آن ها را بر خود مقدم داری و برای آن ها ارث گذاری. (1081)