فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1083. فرمان خدا نیکوست

فی و صیته لابنه -: أنه (یعنی الله سبحانه) لم یأمرک الا بحسن، و لم ینهک ألا عن قبیح
در سفارش به فرزند خود، می فرماید: خدای سبحان تو را جز به آنچه نیکوست فرمان نداده و جز از آنچه زشت است، باز نداشته است. (1078)

1084. یکی از انگیزه های شکر گزاری

من کتابه له ألی الحارث الهمدانی -: أکثر أن تنظر ألی من فضلت علیه؛ فان ذلک من أبواب الشکر
در نامه خود به حارث همدانی می فرماید: به کسی که بر او برتری داده شده ای بسیار بنگر؛ زیرا این کار یکی از انگیزه های شکر گزاری است. (1079)

1085. طاعت تنها از خدا

لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق
طاعت مخلوق در نافرمانی خالق نشاید. (1080)