فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش اول: اطاعت از خدا و غیر خدا

1. اطاعت از خدا

1083. فرمان خدا نیکوست

فی و صیته لابنه -: أنه (یعنی الله سبحانه) لم یأمرک الا بحسن، و لم ینهک ألا عن قبیح
در سفارش به فرزند خود، می فرماید: خدای سبحان تو را جز به آنچه نیکوست فرمان نداده و جز از آنچه زشت است، باز نداشته است. (1078)

1084. یکی از انگیزه های شکر گزاری

من کتابه له ألی الحارث الهمدانی -: أکثر أن تنظر ألی من فضلت علیه؛ فان ذلک من أبواب الشکر
در نامه خود به حارث همدانی می فرماید: به کسی که بر او برتری داده شده ای بسیار بنگر؛ زیرا این کار یکی از انگیزه های شکر گزاری است. (1079)