فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1071. پرهیز از دنیا

أحذر کم الدنیا فانها منزل قلعة. و لیست بدار نجعة
شما را از دنیا پرهیز می دهم؛ زیرا دنیا منزلی است که باید از آن کوچ کرد و سرای ماندن نیست. (1066)

1072. دنیا جاودانه نیست!

أوصیکم بالرفص لهذه الدنیا التارکة لکم، و أن لم تحبوا ترکها... فلا تنافسوا فی عز الدنیا و فخرها، و لا تعجبوا بزینتها و نعیمها، و لا تجزعوا من ضرائها و بوسها، فان عزها و فخرها ألی انقطاع، و أن زینتها و نعیمها ألی زوال، و ضراءها و بوسها الی نفاذ
شما را به دور افکندن این دنیا سفارش می کنم، دنیایی که اگر هم نخواهید ترکش کنید او شما را ترک می کند... پس، در کسب عزت و افتخارات دنیوی با یکدیگر رقابت نکنید و زرق و برق و نعمت های آن شما را پسند نیفتد و از سختی و زنج آن بی تابی مکنید، زیرا که عزت ها و افتخارات آن به پایان می رسد و زرق و برق و نعمت های آن به سر می آید و سختی و رنج آن تمام می شود. (1067)

1073. آن چه جای شگفتی دارد!؟

عجبت لعامردار الفناء، و تارک دار البقاء
تعجب می کنم از آباد کنندگان سرای فانی و فروگذارندگان سرای باقی. (1068)