فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1069. پستی دنیا

احذروا الدنیا فانها غدارة غرارة خدوع، معطیة منوع، ملبسة نزوع .
از دنیا حذر کنید که دنیا بیوفا و پر مکر و فریب است، عطا کننده ای است خسیس و پوشاننده ای است که برهنه می سازد (چیزی را که بدهد پس می گیرد). (1064)

1070. خانه مشکلات

أعلم! أن الدنیادار بلیة یفرغ صاحبها فیها قط ساعة الا کانت فرغته علیه حسرة یوم القیامة
توجه داشته باش که دنیا خانه مشکلات است و اگر انسان یک ساعت در مشکلات نباشد، روز قیامت افسوس می خورد که چرا لحظه ای در آسایش بودم. (1065)

1071. پرهیز از دنیا

أحذر کم الدنیا فانها منزل قلعة. و لیست بدار نجعة
شما را از دنیا پرهیز می دهم؛ زیرا دنیا منزلی است که باید از آن کوچ کرد و سرای ماندن نیست. (1066)