فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1060. چون مهر فرزند به مادر

الناس أبناء الدنیا، و لا یلام الرجل علی حب أمه
مردم فرزندان دنیایند و هیچ کس برای دوست داشتن مادرش سرزنش نمی شود. (1055)

1061. هدف خلقت دنیا

الدنیا خلقت لغیرها، و لم تخلق لنفسها
دنیا نه برای خودش که برای جز خود آفریده شده است. (1056)

1062. دنیا مزرعه آخرت

ألا أن الدنیادار لا یسلم منها الا فیها و لا ینجی بشی ء کان لها: ابتلی الناس بها فتنة. فما اخذوه منها لها اخرجوا منه و حوسبوا علیه. و ما اخذوه منها لغیرها، قدموا علیه و أقاموا فیه
بدانید که دنیا سرایی است که هیچ کس از ان و هیچ کس به واسطه کاری که برای دنیا کند نجات نمی یابد. مردم برای آزمایش گرفتار دنیا شده اند. آن چه را از دنیا به خاطر دنیا برگرفتند، از کفشان برود و باید حساب پس دهند و آن چه را از دنیا برای غیر آن (آخرت) به دست آوردند به آن برسند و همیشه با آن ها است. (1057)