نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

1059. نباید فریب دنیا را خورد!

احذر کم الدنیا، فانهادار شخوص و محلة تنغیص، ساکنها ظاعن، و قاطنها بائن
شما را از دنیا بر حذر می دارم؛ زیرا دینا سرای کوچیدن و جایگاه کدورت و سختی است. ساکن در آن بار سفر بر می بندد و مقیمش از آن جدا می شود. (1054)

1060. چون مهر فرزند به مادر

الناس أبناء الدنیا، و لا یلام الرجل علی حب أمه
مردم فرزندان دنیایند و هیچ کس برای دوست داشتن مادرش سرزنش نمی شود. (1055)

1061. هدف خلقت دنیا

الدنیا خلقت لغیرها، و لم تخلق لنفسها
دنیا نه برای خودش که برای جز خود آفریده شده است. (1056)