فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1055. سرای جنگ و هلاکت

دار حرب و سلب و نهب و عطب أهلها علی ساق و سیاق، ولحاق و فراق. قد تحیرت مذاهبها
دنیا سریا جنگ و تاراج و خرابی و هلاکت است. مردمش آماده رفتن و یا رفتنی اند و در حال پیوستن (به گذشتگان) و جدا شدن (از ماندگان) راه هایش گیج کننده و حیرت زا است. (1050)

1056. فریبکاری دنیا

تغر و تضر و تمر، أن الله تعالی لم یرضها ثوابا لاولیائه، و لا عقابا لا عدائه
دنیا می فریبد و زیان می رساند و می گذرد. خدای تعالی راضی نشده است که دنیا را پاداش دوستان خود و کیفر دشمنانش قرار دهد. (1051)

1057. برق گول زننده دنیا

لا ترفعوا من رفعته الدنیا. و لا تشیموا بارقها و لا تسمعوا ناطقها... فان برقها خالب، و نطقها کاذب
کسی را که دنیا او را بالا برده بالا نبرید و برق درخشنده دنیا شما را خیره نکند و سخن ستاینده دنیا را نشنوید؛ زیرا برق دنیای حرام بی فروغ است و سخنش دورغ (1052)