فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1054. تلاش دنیا برای آخرت

علیکم بالجد و الاجتهاد و التاهب و الاستعداد، و التزود فی منزل الزاد. و لا تعرنکم الحیاة الدنیا کما غرت من کان قبلکم من الامم الماضیة، و القرون الخالیة
بر شما باد به تلاش و سخت کوشی و مهیا شدن و آماده گشتن و توشه برداشتن از سرای توشه (دنیا مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد، چنان که ملت های گذشته و اقوام پیشین را فریفت. (1049)

1055. سرای جنگ و هلاکت

دار حرب و سلب و نهب و عطب أهلها علی ساق و سیاق، ولحاق و فراق. قد تحیرت مذاهبها
دنیا سریا جنگ و تاراج و خرابی و هلاکت است. مردمش آماده رفتن و یا رفتنی اند و در حال پیوستن (به گذشتگان) و جدا شدن (از ماندگان) راه هایش گیج کننده و حیرت زا است. (1050)

1056. فریبکاری دنیا

تغر و تضر و تمر، أن الله تعالی لم یرضها ثوابا لاولیائه، و لا عقابا لا عدائه
دنیا می فریبد و زیان می رساند و می گذرد. خدای تعالی راضی نشده است که دنیا را پاداش دوستان خود و کیفر دشمنانش قرار دهد. (1051)