نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

1048. مهمانی موقت

أنکم - و ما تأملون من هذه الدنیا - أثویاء موجلون
همانا شماو آرزوهای شما در این دنیا، میهمانانی موقت هستید. (1043)

1049. مقاسه بهره دنیوی و اخروی

ما المغرور الذی ظفر من الدنیا باعلی همته کالاخر الذی ظفر من الاخرة بادنی سهمته
شخص فریب خورده ای که با عالی ترین همتش بر دنیا پیروز شده است، مانند کسی دیگری نیست که از آخرت به مقدرا نصیب خود دست یافته است. (1044)

1050. دنیای بی وفا

ألستم فی مساکن من کان قبلکم أطول أعماراً، و أبقی أثاراً... تعبدوا للدنیا أی تعبد، و آثروها أی ایثار. ثم ظعنوا عنها بغیر زاد مبلغ و لا ظهر قاطع .
آیا شما در جای گذشتگان خود به سر نمی برید؟که عمرشان از شما طولانی تر و آثارشان بادوام تر بود؟دنیا را چگونه پرستیدند و آن را چگونه بر خود گزیدند؟سپس از آن رخت بر بستند و رفتند، بی توشه ای که آنان را برای رسیدن به منزلگاه کفایت کند و بی مرکبی که آن ها را به منزلشان(1045) برساند.