نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

1041. اعراض از دنیا

أوصیکم بالرفض لهذه الدنیا التارکة لکم، و أن لم تحبوا ترکها
شما را به اعراض از این دنیا توصیه می کنم که شما را رها خواهد ساخت، اگر چه شما جدایی از ان را دوست ندارید. (1036)

1042. نفع دنیوی

لا یترک الناس شیئا من أمر دینهم لاستصلاح دنیاهم الافتح الله علیهم ما هو اضر منه
مردم چیزی از امور دینشان را برای نفع دنیایشان ترک نمی کنند، مگر آن که خداوند زیانبارتر از آن را به رویشان خواهد گشود. (1037)

1043. جایگاه نزول وحی

مهبط وحی الله، و متجر اولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمة و ربحوافیها الجنة
دنیا جایگاه نزول وحی خداوند و تجارتگاه اولیاء الله است. انسان های خردمند و عارف رحمت خداوندی را در این دنیا اندوختند و بهشت را از آنان سود بردند. (1038)