فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1031. جرعه های سختی

مع کل جرعه شرق، و فی کل أکلة غصص!
همراه هر جرعه آبی (از زندگی) گلوگیرشدنی است و با هر لقمه ای استخوانی. (1026)

1032. غفلت اهل دنیا

أهل الدنیا کر کب یساربهم و هم نیام
اهل دنیا همچون سوارانی هستند که آن ها را می برند و آنان در خواب اند.(1027)

1033. دنیای زهر آلود

مثل الدنیا کمثل الحیة لین مسها، و السم الناقع فی جوفها، یهوی الیها الغر الجاهل، و یحذرها دواللب العاقل!
دنیا همانند مار است: لمس کردن آن، نرم و ملایم است، اما درونش از زهر آکنده است، لذا فریب خورده نادان به آن میل می کند و هوشیار عاقل از آن حذر می کند. (1028)