فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1029. آفت دلبتسگی به دنیا

من لهج قلبه بحب الدنیا التاط قلبه منها بثلاث: هم لا یغبه، و حرص لا یترکه، و أمل لا یدرکه
هر که دل به دنیا بندد به سه چیز دلبسته گردد: اندوهی دائم، حرصی که او را وا ننهد و آرزویی که به آن نخواهد رسید. (1024)

1030.رو آوردن دنیا به انسان

اذا أقبلت الدنیا علی أحد أعارته محاسن غیره، و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه
هرگاه دنیا به کسی رو کند، نیکی های دیگران را برایش عاریه آورد و هنگامی که پشت کند، نیکی های خودش را ههم از او سلب می نماید. (1025)

1031. جرعه های سختی

مع کل جرعه شرق، و فی کل أکلة غصص!
همراه هر جرعه آبی (از زندگی) گلوگیرشدنی است و با هر لقمه ای استخوانی. (1026)