فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1028. از پستی دنیا

من هوان الدنیا علی الله، أنه لا یعصی الافیها، ولا ینال ما عنده الا بترکها
از پستی دنیاست که خداوند جز در آن نافرمانی نشود و بدانچه در مائده لطف اوست نتوان رسید مگر بر ترک آن. (1023)

1029. آفت دلبتسگی به دنیا

من لهج قلبه بحب الدنیا التاط قلبه منها بثلاث: هم لا یغبه، و حرص لا یترکه، و أمل لا یدرکه
هر که دل به دنیا بندد به سه چیز دلبسته گردد: اندوهی دائم، حرصی که او را وا ننهد و آرزویی که به آن نخواهد رسید. (1024)

1030.رو آوردن دنیا به انسان

اذا أقبلت الدنیا علی أحد أعارته محاسن غیره، و اذا ادبرت عنه سلبته محاسن نفسه
هرگاه دنیا به کسی رو کند، نیکی های دیگران را برایش عاریه آورد و هنگامی که پشت کند، نیکی های خودش را ههم از او سلب می نماید. (1025)