نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

1027. عمل نادانان

الرکون الی الدنیا مع ما تعاین منها جهل
تکیه بر دنیا زدن با آن چه که با چشم خود می نگری ناانی است. (1022)

1028. از پستی دنیا

من هوان الدنیا علی الله، أنه لا یعصی الافیها، ولا ینال ما عنده الا بترکها
از پستی دنیاست که خداوند جز در آن نافرمانی نشود و بدانچه در مائده لطف اوست نتوان رسید مگر بر ترک آن. (1023)

1029. آفت دلبتسگی به دنیا

من لهج قلبه بحب الدنیا التاط قلبه منها بثلاث: هم لا یغبه، و حرص لا یترکه، و أمل لا یدرکه
هر که دل به دنیا بندد به سه چیز دلبسته گردد: اندوهی دائم، حرصی که او را وا ننهد و آرزویی که به آن نخواهد رسید. (1024)