نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

1025. کلید رنج و بلا

الرغبة مفتاح النصب و مطیة التعب
رغبت به دنیا، کلید رنج و بلا، و وسیله خستگی و ناراحتی است. (1020)

1026. خستگی و رنج روزگار

الدهر یخلق الابدان، و یجدد الامال، و یقرب المنیة، و یباعد الامنیة؛ من ظفر به نصب، و من فاته تعب
روزگار، بدن ها را کهنه و آرزوها را نو و مرگ را نزدیک و خواسته ها را درو می سازد، کسی که به آن دست یابد، خسته گردد و آن که به آن نرسد، رنج برد. (1021)