فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1024. دولت مستضعفان

لتعطفن الدنیا علینا بعد شما عطف الضروس علی ولدها، و تلا عقیب ذلک: و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم أئمة و نجعلهم الوارثین
دنیا پس از تمرد و چموشی به سوی ما برمی گردد، همان گونه که ماده شتری به سوی فرزندش، و پس از جمله مزبور این آیه را تلاوت فرمود: و ما می خواهیم به آنان که در روی زمنی مستضعف شده اند، احسان نماییم....
(1019)

1025. کلید رنج و بلا

الرغبة مفتاح النصب و مطیة التعب
رغبت به دنیا، کلید رنج و بلا، و وسیله خستگی و ناراحتی است. (1020)