نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

1019. سیری ناپذیری آزمند

أن الدنیا مشغلة عن غیرها، و لم یصب صاحبها منها شیئا الا فتحت له حرصا علیها، و لهجا بها و لن یستغنی صاحبها بما نال فیها عما لم یبلغه منها .
همانا دنیا آدمی را به کلی سرگرم خود می سازد و دنیاپرست به چیزی از آن نرسد، مگر آن که باب حرص و شیفتگی به آن بر رویش گشوده و به آن چه از این دنیا دست یافته بسنده نمی کند تا در پی چیزی که به دست نیامده است نرود. (1014)

1020. سرای رنج و فنا

ما اصف من دار أولها عناء و اخرها فناء! فی حلالها حساب، و فی حرامها عقاب
چه بگویم در وصف سرایی که آغازش رنج است و فرجامش نیستی! حلال آن حساب و کتاب دارد و حرامش کیفر. (1015)

1021. بر حذر باشید از تمایل به دنیا!

یا أسری الرغبة اقصروا فان المعرج علی الدنیا لا یروعه منها ألا صریف أنیاب الحدثان
ای اسیران تمایل! باز ایستید، هر که بر دنیا چرخید جز طنین صوت نیش گزنده حوادث او را به خود نیاورد و به هراس نیفکند. (1016)