فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1013. فریبندگی دنیا

مثل من اغتربها کمثل قوم کانوا بمنزل خصیب فنبا بهم ألی منزل جدیب، فلیس شی ء أکره الیهم و لا أفظع عندهم من مفارقة ما کانوا فیه ألی ما یهجمون علیه، و یصیرون ألیه
حکایت کسی که فریفته این جهان شده، حکایت گروهی است که در منزلی پر نعمت و سرسبز باشند و نخواهند به منزلی خشک و قحطی زده روند. برای اینان چیزی ناخوش تر و سخت تر از این نیست که از جای خرم و پر نعمت خود جدا شوند و ناگهان به جایی آن چنان بی نعمت و خشک فرو آیند. (1008)

1014. زندگی مذموم دنیا

دار بالبلاء محفوفة، و بالغدر معروفة.. أحوال مختلفة، و تارات متصرقة، العیش فیها مذموم، و الامان منها معدوم
دنیا سرایی است پیچیده در بلاها و به بی وفایی و خیانت معروف.. احوالش مختلف و حالاتش گذرا، زندگی در آن مذموم و امنیت در آن وجو ندارد. (1009)

1015. تجارت بی سود

لبئس المتجر أن تری الدنیا لنفسک ثمنا، و مما لک عند الله عوضا! .
تجارت بدی است که انسان دنیا را بهای خویشتن ببیند و به جای نعمت ها و رضایت پروردگار در آخرت، زندگی این جهان را برگزیند. (1010)