نهج البلاغه موضوعی

نویسنده : عباس عزیزی

1008. روزگار آرزو

ألا و أنکم فی أیام امل من ورائه اجل، فمن عمل فی أیام أمله قبل حضور أجله فقد نفعمه عمله، و لم یضرره أجله و من قصر فی أیام أمله قبل حضور أجله، فقد خسر عمله، و ضره أجله
آگاه باشید! که در روزگار هستید که مرگ در پی آن است، پس هر که در روزگار آرزو و پیش از سرآمدن مهلت، به کار نیک بپردازد، کارهایش به او سود می بخشد و از فرا رسیدن مرگ زیان نخواهد دید و هر کس در روزگار آرزو قبل از سر آمدن مهلت در ان جام کار نیک کوتاهی کند، کارهایش زیان بخش و از فرا رسیدن مرگ زیان خواهد دید. (1003)

1009. آرزو در دنیا

من جری فی عنان أمله عثر باجله
هر که با آرزو هم عنان شود به مرگ و نابودی رسد. (1004)

1010. توصیف دنیا خواهان

فی صفة أهل الدنیا -: نعم معقلة، و أخری مهملة، قد أضلت عقولها، و رکبت مجهولها
امام علی علیه السلام در توصیف دنیا خواهان می فرماید: چونان حیواناتی هستند برخی بسته و برخی رها، که خردهایشان را از دست داده اند و بیراهه می روند. (1005)