فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

1000. ایام عمر خود را دریاب!

فاستدرکوا بقیة أیاکم، و اصبروا لها أنفسکم؛ فانها قلیل فی کثیر الایام التی تکون منکم فیها الغفلة و التشاغل عن الموعظة
باقی مانده ایام عمر خود را دریابید و جان های خود را برای آن ها شکیبا سازید؛ زیرا این چند روزه در مقابل روزهای بسیاری که در غفلت و روی گردانی از پند و اندرز گذرانیده اید است. (995)

1001. عزت ناپایدار دنیا

أوصیکم بالرفض لهذه الدنیا التارکة لکم، و أن لم تحبوا ترکها... فلا تنافسوا فی عز الدنیا و فخرها... فأن عزها و فخرها ألی انقطاع
شما ره به رها کردن این دنیا توصیه می کنم، دنیایی که شما را رها می کند هر چند رها کردن آن را دوست نداشته باشید... پس، در عزت دنیا و افتخارات ان رقابت نکنید، زیرا عزت و افتخارات دنیا از بین رفتنی است. (996)

1002. مشمولین رحمت حق

رحم الله امرا سمع حکما فوعی... اغتنم المهمل، و بادر الاجل، و تزود من العمل
رحمت خدا بر آن کس (بنده ای) که سخن حکیمانه ای را شنید و پذیرا شد،... مهلت عمر را غنیمت شمرد و بر مرگ پیشی گرفت و از عمل توشه بر گرفت. (997)