فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

993. شخص آگاه تو را آگاه می کند

الحذر الحذر أیها المستمع! و الجد الجد أیها الغافل! (و لا ینبئک مثل خبیر)
هشدار هشدار! ای شنونده! بکوش! بکوش! ای بی خبر! (هیچ کس مانند شخص آگاه، تو و خبردار نمی کند.) (988)

994. یکی بودن خداوند مرگ و زندگی

من وصایاه لا بنه الحسن علیه السلام -: و اعلم أن مالک الموت هو مالک الحیاة، و أن الخالق هو الممیت، و أن المفنی هو المعید
امیرمؤمنان علیه السلام در سفارش به فرزند بزرگوارش حسن علیه السلام می فرماید: بدان که خداوند مرگ، همان خداوند زندگی است و آن که می آفریند، هموست که می میراند و آن که نابود می کند همو که باز می گرداند. (989)

995. کارهای بیهوده

من الغناء أن المرء یجمع ما لا یأکل، و یبنی ما لا یسکن، ثم یخرج الی الله تعالی لا مالا حمل، و لا بناء نقل
یکی از رنج ها این است که انسان چیزی را فراهم آورد که نمی خورد و بنایی بسازد که در آن سکونت نمی کند و سپس به جانب خدای تعالی می رود در حالی که نه مالی با خود می برد و نه ساختمانی منتقل می کند! (990)