فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

991. اندازه هر چیز

جعل لک شی ء قدرا، و لکل قدر أجلا، و لک أجل کتاباً
(خداوند متعال) برای هر چیزی اندازه ای و برای اندازه ای پایانی و برای هر پایانی، حساب و کتابی قرار داده است. (986)

992. دنیا انسان را غافل می کند.

کأنکم من الموت فی غمرة، و من الذهول فی سکرة
گویی در حال احتضار هستید و گویی در اثر غفلت، از خود بی خود می باشید. (987)

993. شخص آگاه تو را آگاه می کند

الحذر الحذر أیها المستمع! و الجد الجد أیها الغافل! (و لا ینبئک مثل خبیر)
هشدار هشدار! ای شنونده! بکوش! بکوش! ای بی خبر! (هیچ کس مانند شخص آگاه، تو و خبردار نمی کند.) (988)