فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش پنجم: وصف دنیا و دنیاطلبان

987. شگفت از آباد کننده دنیا

عجبت لمن أنکر النشاء الاخری، و هو یری انشاءة الاولی، و عجبت لعامردار الفناء و تارک دار البقاء
در شگفتم از کسی که ورود به جهان دیگر را انکار می کند، در حالی که ورود به جهان نخست را می نگرد و در شگفتم از آباد کننده این جهان ناپایدار و رها کننده آن سرای جاویدان. (982)

988. علت هلاکت گذشتگان

أنما هلک من کان قبلکم بطول آمالهم و تغیب آجالهم
پیشینیان شما، در حقیقت به سبب درازی آرزوها و از یاد بردن اجل هایشان
به هلاکت افتادند. (983)