فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

986. توانگری و فقر حقیقی

الغنی و الفقر بعد العرض علی الله.
توانگری و بینوایی بعد از عرضه (اعمال) بر خدا معلوم می شود. (981)

بخش پنجم: وصف دنیا و دنیاطلبان

987. شگفت از آباد کننده دنیا

عجبت لمن أنکر النشاء الاخری، و هو یری انشاءة الاولی، و عجبت لعامردار الفناء و تارک دار البقاء
در شگفتم از کسی که ورود به جهان دیگر را انکار می کند، در حالی که ورود به جهان نخست را می نگرد و در شگفتم از آباد کننده این جهان ناپایدار و رها کننده آن سرای جاویدان. (982)