فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

985. نیازمندی بلاست!

ألا و أن من البلاء الفاقة، و أشد من الفاقة مرض البدن، و أشد من مرض آلبدن مرض القلب
آگاه باشید! نیازمندی بلاست و سخت تر از ان بیماری تن است و از آن بدتر بیماری قلب است. (980)

986. توانگری و فقر حقیقی

الغنی و الفقر بعد العرض علی الله.
توانگری و بینوایی بعد از عرضه (اعمال) بر خدا معلوم می شود. (981)

بخش پنجم: وصف دنیا و دنیاطلبان