فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

984. او فقیر نیست!

لا یقع اسم الا ستصعاف علی من الحجة فسمعتها أذنه و وعاها قلبه .عنوان استضعاف (قصور حجت شناسی) بر کسی که حجت به او رسیده و گوشش آن را شنیده و قلبش آن را دریافته است صدق نمی کند. (979)

985. نیازمندی بلاست!

ألا و أن من البلاء الفاقة، و أشد من الفاقة مرض البدن، و أشد من مرض آلبدن مرض القلب
آگاه باشید! نیازمندی بلاست و سخت تر از ان بیماری تن است و از آن بدتر بیماری قلب است. (980)

986. توانگری و فقر حقیقی

الغنی و الفقر بعد العرض علی الله.
توانگری و بینوایی بعد از عرضه (اعمال) بر خدا معلوم می شود. (981)