فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

978. معنای فقر

لا فقر کالجهل.
هیچ نیازمندی و احتیاجی مانند جهل نیست. (973)

979. بزرگ ترین فقر

أکبر القر الحمق.
بزرگ ترین بینوایی ها و نیازمندی ها، حمق و نادانی است. (974)

980. نتیجه سلامت تن

ألا و أن من البلاء الفاقة، و أشد من الفاقة مرض البدن، و أشد من مرض البدن مرض القلب. ألا و أن من النعم سعة المال. و أفضل من سعة المال سحة البدن، و أفضل من صحة البدن تقوی القلب
آگاه باشید نداری از جمله بلاهاست و سخت تر از ان بیماری تن است و از ان سخت تر، بیماری دل است. بدانید که تقوای دل، از سلامتی بدن است.(975)