فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

977. غربت در وطن

الفقر فی الوطن غربة.
فقر و بی چیزی در وطن به منزله غربت است. (972)

978. معنای فقر

لا فقر کالجهل.
هیچ نیازمندی و احتیاجی مانند جهل نیست. (973)

979. بزرگ ترین فقر

أکبر القر الحمق.
بزرگ ترین بینوایی ها و نیازمندی ها، حمق و نادانی است. (974)