فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

بخش چهارم: وصف فقر

975. مرگی بزرگ تر از مرگ حقیقی

الفقر الموت الاکبر
فقر و بی چیزی مرگی است بزرگ تر از مرگ حقیقی! (970)

976. خوشا به حال فقیران!

و قال علیه السلام فی صفة الانبیاء -: و أن شئت ثنیت بموسی کلیم الله صلی الله علیه و آله حیث یقول: (رب أنی لما أنزلت ألی من خیر فقیر) و الله ما سأله الا خبزا یأکله!
امام در صفت پیامبران علیه السلام این گونه فرمودن: اگر بخواهی دومین مثل موسی کلیم الله علیه السلام را بیاورم، آنگاه که عرض کرد: خداوند! به آن خیری که برای من فرستادی محتاجم، سوگند به خدا، او از خدا، جز نانی که بخورد چیزی سوال نکرده بود! (971)