فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

974. عوامل عبرت آموز

أن الامور اذا اشتبهت، اعتبر آخرها بأولها
به راستی، کارها، چون مشتبه گردد و انسان در سود و زیان و آثار و نتایج ان، دچار ابهام و سرگردانی شود انجام آن با آغازش، سنجیده می گردد. (969)

بخش چهارم: وصف فقر

975. مرگی بزرگ تر از مرگ حقیقی

الفقر الموت الاکبر
فقر و بی چیزی مرگی است بزرگ تر از مرگ حقیقی! (970)