فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

970. بهترین تجربه ها

العقل حفظ التجارب، و خیر ما جربت ما وعظک
عقل، نگهداری تجربه ها است. بهترین تجربه ها آن است که به تو پند دهد. (965)

971. آینه عبرت

من أبصر بها بصرته، و من أبصر ألیها أعمته
هر که به وسیله دنیا نگاه کند (و ان را آینه عبرت سازد) دنیا بینا بینش گرداند و هر که به دنیا بنگرد (و جز آن نبیند) دنیا کورش سازد (و ورای آن را نبیند). (966)

972. صدق گفتار دنیا

حقا أقول: ما الدنیا غرتک، و لکن بها اغتررت، و لقد کاشفتک العظات، و آذنتک علی سواء، و لهی بما تعدک من نزول البلاء بجسمک و انقص فی قوتک، أصدق و أوفی من أن تکذبک، أو تغرک
به حق می گویم، دنیا تو را فریب نداد، بلکه تو فریفته آن شدی، دنیا (مایه های) پند و عبرت را بر تو آشکار ساخت و عادلانه و منصفانه تو را آگاه و در وعده هایی که به تو می دهد، از قبیل بلای جسمانی و کم شدن نیرو و توانایی تو راستگوتر است و با وفادارتر از ان که به تو دروغ بگوید یا فریبت دهد (967)