فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

964. پند از تجربه ها

من لم ینفعه الله بالبلاء و التجارب لم ینتفع بشی ء من العظة
آن که از گرفتاری ها و تجربه هایش سود نبرد از هیچ پندی سود نخواهد برد. (959)

965. بهره مندی از تجربه

فان الشقی من حرم نفع ما أوتی من العقل و التجربة
بدبخت کسی است که از عقل و تجربه ای که نصیب او شده محروم ماند. (960)

966. زبان بسته بهتر که گویا به شر

الکلام فی و ثاقک ما لم تتکم به؛ فاذا تکلمت به صرت وثاقه، فاخزن لسانک کما تخزن ذهبک و ورقک: فرب کلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة .
سخن در گرو (در بند) توست، مادامی که آن را نگفته باشی، وقتی که آن سخن را ابراز کردی، تو در گرو آن خواهی بود. پس زبانت را محفوظ بدار، همان گونه که طلا و نقره ات را؛ زیرا چه بسا سخنی که نعمتی را سلب کند و نقمتی را جلب نماید. (961)