فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

963. موفقیت و تجربه

من التوفیق حفظ التحربة.
نگهداری تجربه بخشی از موفقیت است. (958)

964. پند از تجربه ها

من لم ینفعه الله بالبلاء و التجارب لم ینتفع بشی ء من العظة
آن که از گرفتاری ها و تجربه هایش سود نبرد از هیچ پندی سود نخواهد برد. (959)

965. بهره مندی از تجربه

فان الشقی من حرم نفع ما أوتی من العقل و التجربة
بدبخت کسی است که از عقل و تجربه ای که نصیب او شده محروم ماند. (960)