فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

962. دیده عبرت

أن من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات حجزته التقوی عن تقحم الشبهات
کسی که از زبان حوادث و مصیبت ها خوب پند بگیرد، پرهیزگاری او را از فرو رفتن در کارهای مبهم باز می دارد. (957)

963. موفقیت و تجربه

من التوفیق حفظ التحربة.
نگهداری تجربه بخشی از موفقیت است. (958)

964. پند از تجربه ها

من لم ینفعه الله بالبلاء و التجارب لم ینتفع بشی ء من العظة
آن که از گرفتاری ها و تجربه هایش سود نبرد از هیچ پندی سود نخواهد برد. (959)