فهرست کتاب


نهج البلاغه موضوعی

عباس عزیزی

961. ناصح دلسوز

الاعتبار منذر ناصح
پند گرفتن، بیم دهنده ای دلسوز است. (956)

962. دیده عبرت

أن من صرحت له العبر عما بین یدیه من المثلات حجزته التقوی عن تقحم الشبهات
کسی که از زبان حوادث و مصیبت ها خوب پند بگیرد، پرهیزگاری او را از فرو رفتن در کارهای مبهم باز می دارد. (957)

963. موفقیت و تجربه

من التوفیق حفظ التحربة.
نگهداری تجربه بخشی از موفقیت است. (958)